Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób w mojej firmie – Elżbieta Watemborska Coaching Kariery – przetwarzam dane osobowe. Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, w tym do danych gromadzonych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.watemborska.pl.

Informacje o tym, jakie przysługują Ci – osobie fizycznej uprawnienia związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe znajdziesz poniżej. Wystarczy, że klikniesz w ten link i zostaniesz przekierowany do tej części Polityki prywatności. Znajdziesz tam, także informacje o tym, jak skorzystać z tych praw.

Aby ułatwić nawigację po dokumencie wystarczy, że klikniesz w jeden z poniższych linków, który przekieruje Cię do interesujących Cię treści.

 1. Dane identyfikacyjne administratora danych osobowych
 2. Jakie prawa przysługują każdej osobie (czyli Tobie również), której dane osobowe przetwarzam?
 3. Kiedy gromadzę Twoje dane osobowe i dlaczego?
 4. Czy trzeba podać dane osobowe?
 5. W jakim celu przetwarzam dane osobowe?
 6. Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
 7. Przekazywanie poza teren EOG/UE.
 8. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?
 9. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich
 10. Pliki cookie i zarządzanie nimi
 11. Aktualizacja postanowień Polityki prywatności


Dane identyfikacyjne administratora danych osobowych

Elżbieta Watemborska Coaching Kariery
NIP 7761658550, Regon 524822558
www.watemborska.pl
e-mail: lepszastronapracy@gmail.com
tel. 504 135 175


Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych lub chciał zrealizować przysługujące Ci prawa, o jakich mowa dalej, proszę skontaktuj się ze mną wykorzystując wskazane powyżej dane kontaktowe.


Jakie prawa przysługują każdej osobie (czyli Tobie również), której dane osobowe przetwarzam?

W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 21 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
f) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;
g) wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO);
h) zakwestionowania pewnych zautomatyzowanych decyzji podejmowanych przeze mnie względem Ciebie, a które mają konsekwencje prawne lub w inny sposób znacząco na Ciebie, jako osobę fizyczną wpływają.
Jeżeli chcesz zrealizować którekolwiek z ww. praw, po prostu skontaktuj się ze mną w tej sprawie wykorzystując wskazane powyżej moje dane kontaktowe.
i) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że przetwarzam jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Kiedy gromadzę Twoje dane osobowe i dlaczego?

⎯ gdy zawieram z Tobą jako osobą fizyczną umowę i na tej podstawie realizuje określone usługi,które zakupiłeś albo gdy jeszcze przed zawarciem takiej umowy zwracasz się do mnie z określonym żądaniem;
⎯ gdy przeglądasz stronę moją internetową;
⎯ gdy kontaktujesz się ze mną różnymi kanałami kierując do mnie określone zapytania w różnych sprawach, np. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej, komunikatory internetowe, na których posiadam konto, e-mail, telefonicznie;
⎯ gdy podejmujesz aktywność w mediach społecznościowych na moich profilach społecznościowych, np. zamieszczając komentarz lub opinię o mnie;
⎯ gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub innych działaniach mających na celu prowadzenie marketingu moich usług, w stosownych przypadkach za Twoją zgodą;
⎯ gdy kontaktuję się z Tobą jako osobą uprawnioną do reprezentowania firmy, z którą współpracuję w związku z zawartą umową i w sprawie jej wykonania lub w związku z działaniami zmierzającymi do jej zawarcia;
⎯ gdy wyrazisz mi zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonym celu, np. gdy w ślad za zamieszczoną opinią o mnie wyrażasz zgodę na zamieszczenie obok niej swojego zdjęcia;
⎯ gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych.

We wszystkich tych przypadkach przetwarzanie danych jest konieczne, abym mogła prowadzić firmę, a tym samym zrealizować na Twoją rzecz określone usługi. W zdecydowanej większości przypadków Twoje dane otrzymuję bezpośrednio od Ciebie, np. gdy kontaktujesz się ze mną, a Ty przekazujesz mi dane kontaktowe, abym mogła się z Tobą skontaktować. Mogą mieć także miejsce takie sytuacje, że Twoje dane otrzymuję od innych podmiotów, np. dane otrzymałam od Twojego pracodawcy (firmy), dla której świadczę usługi coachingu, z których jako pracownik korzystasz. Jeżeli masz wątpliwości skąd mam Twoje dane, proszę skontaktuj się ze mną, abym mogła to wyjaśnić.

Czy trzeba podać dane osobowe?

Co do zasady podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych może powodować pewne konsekwencje, np. brak możliwości zawarcia i wykonania umowy czy brak możliwości udzielenia odpowiedzi. W niektórych sytuacjach prosząc Cię o podanie określonych danych robię to, ponieważ obowiązek taki wynika z przepisów prawnych. Jeżeli w takich sytuacjach odmówisz ich podania, niestety nie będę mogła podjąć działania, które stanowi źródło dla takiego obowiązku.


W jakim celu przetwarzam dane osobowe?

W tej części znajdziesz informacje o tym, w jakich konkretnie celach przetwarzam dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej.
Wykonanie umowy albo podjęcie określonych działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
W zdecydowanej większości przypadków podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest konieczność wykonania zobowiązań umownych albo konieczność podjęcia określonych działań, o realizację których zwracasz się do mnie jeszcze przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. gdy zawierasz ze mną umowę, np. na świadczenie usług coachingowych będę przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i wykonania, a tym samym, aby zarządzać jej wykonaniem, gdy korzystasz z nieodpłatnych usług dostępnych za pośrednictwem mojej strony internetowej.

Wypełnienie obowiązków prawnych

W celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w niektórych przypadkach zbieram i przetwarzam Twoje dane, ponieważ obowiązek taki nakładają na mnie określone przepisy prawne, np. przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy z zakresu prawa podatkowego, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Prawnie uzasadniony interes

W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych sytuacjach, gdy jest to konieczne ze względu na moje uzasadnione interesy jako firmy, i gdy interesy te nie przeważają nad interesami związanymi z ochroną danych i prawami podstawowymi mogę przetwarzać

Twoje dane.

Co jest takim moim prawnie uzasadnionym interesem?
⎯ przetwarzanie danych w celu wykazania należytego wykonania moich zobowiązań umownych i obowiązków prawnych, aby móc ustalić, dochodzić i bronić się przed kierowanymi roszczeniami (chronić swoje prawa i móc je dochodzić);
⎯ przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu usług własnych, chyba że podejmowanie takich działań wymaga ode mnie spełnienia dodatkowych warunków, np. uzyskania od Ciebie na takie działania zgody – wówczas po jej uzyskaniu;
⎯ prowadzenie komunikacji z osobami uprawnionymi do reprezentowania i działania w imieniu podmiotu, z którym zawarłam umowę lub zmierzam do jej zawarcia w zakresie niezbędnym do jej wykonania lub zawarcia;
⎯ prowadzenie komunikacji z osobami, które kierują do mnie różnymi drogami zapytania lub wchodzą ze mną w różnego rodzaju interakcje, np. zamieszczając opinie pod postami w serwisach społecznościowych, gdzie posiadam konto;
⎯ prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu ocenę i poprawę jakości świadczonych przeze mnie usług – gdy wysyłam lub zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet, wyrażenie opinii o świadczonych usługach, by móc na podstawie zawartych informacji zwrotnych
odpowiednio dbać o ich stałe doskonalenie;
⎯ doskonalenie i podnoszenie własnych kompetencji, w tym także poprzez ubieganie się o nadanie lub przedłużenie akredytacji i certyfikacji branżowych;
⎯ prowadzenie analiz do wewnętrznych celów biznesowych;
⎯ prowadzenie pomiaru wejść i analiz sposobu korzystania ze strony internetowej przez osoby je odwiedzające – poprzez pliki cookie i podobne technologie w celu dostarczenia odwiedzającym odpowiednich treści i zapewnienia odpowiedniej nawigacji i zapewnienia bezpieczeństwa,
⎯ administrowanie i ochrona stron internetowych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza
danych, konserwacji systemu, hostingu danych.

Zgoda

W celu, na jaki wyraziłeś mi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – np. wyrażasz zgodę na instalowanie plików cookie, które umożliwiają gromadzenie Twoich takich danych jak Twój adres IP, lokalizację.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

W tej części dowiesz się komu mogę udostępniać Twoje dane osobowe. Chciałabym, abyś też wiedział, że prowadzenie firmy bez udostępniania danych w obecnych czasach jest wręcz niemożliwe. Jeśli chcę skontaktować się z Tobą i wysłać do Ciebie przesyłkę listowną to muszę na kopercie/przesyłce podać dane, a następnie przekazać jej firmie kurierskiej albo operatorowi pocztowemu, który następnie dostarczy ją Tobie. To tylko prosty przykład, dzięki któremu mam nadzieję, że lepiej zrozumiesz czym jest udostępnianie/przekazywanie danych i że czasem, po prostu jest to niezbędne. Proszę pamiętaj także, że w swojej działalności korzystam z usług podmiotów, które do przetwarzania danych podchodzą odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami.

Poniżej znajdziesz informacje na temat kategorii podmiotów, którym udostępniam lub mogę udostępnić.

Twoje dane osobowe:

⎯ dostawcy usług oraz partnerzy biznesowi, np. firmy, które wspierają moją firmę w obsłudze i utrzymaniu strony internetowej (a przez to mogą mieć dostęp do niektórych danych, jak np. plików cookie), dostawca usług hostingowych, dostawca usług kurierskich, operator pocztowy,
dostawca usług doradczych (kancelaria prawna), dostawca usług księgowych, banki, lub partnerzy biznesowi – czyli inni coachowie, z którymi nawiązuje współpracę;
⎯ organy i instytucje państwowe – gdy obowiązujące przepisy prawne nakładają na mnie obowiązek udostępnienia danych osobowych;
⎯ inne podmioty – ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś mi zgodę na przekazanie im przeze mnie Twoich danych.

Aby uzyskać pełną listę podmiotów, którym udostępniam Twoje dane proszę napisz do mnie w tej sprawie.

Przekazywanie danych osobowych poza teren EOG/UE, profilowanie.

Aktualnie Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą może jednak zdarzyć się, że Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza teren EOG lub do państw, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych. W takim przypadku przed przekazaniem zostaną podjęte przeze mnie stosowne kroki, aby przekazanie danych osobowych nastąpiło zgodnie z przepisami prawnymi. Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.


Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe są przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – gdy zostanie wycofana, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Na stronie serwisu www.watemborska.pl mogą być zamieszczone linki do stron internetowych podmiotów trzecich, np. innych usługodawców, partnerów biznesowych, po kliknięciu, w które zostaniesz do nich przekierowany. Proszę pamiętaj, że podmioty te we własnym zakresie i wyłącznie odpowiadają za to, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, kiedy będziesz korzystał z ich serwisów, dlatego zachęcam Cię, abyś zapoznał się ich politykami dotyczącymi prywatności danych osobowych.

Pliki cookie i zarządzanie nimi

Na stronie www.watemborska.pl używane są pliki cookie i podobne technologie. Plik cookie to mały plik, który jest pobierany na urządzenie użytkownika po wejściu na konkretną stronę internetową. Zawierają one informację o użytkowniku, jego wizycie na stronie internetowej. Pliki cookiesą powszechnie wykorzystywane do funkcjonowania stron internetowych, rozróżniania użytkowników
oraz poznawania sposobu interakcji użytkowników z witrynami. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie.

Aby zarządzać plikami cookie, a w szczególności decydować o tym, by nie były instalowane na urządzeniu, którego wykorzystujesz do przeglądania i korzystania z mojej strony internetowej należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie były one akceptowane. Możesz też skorzystać z zainstalowanego na mojej stronie mechanizmu, poprzez który możesz określić cele udostępniania danych dla odwiedzanej witryny, a tym samym wybrać, jakie dane chcesz, abyśmy gromadzili o Tobie i w jaki sposób. Możesz też wybrać, jak długo mamy przechowywać te dane – do wyboru masz 1, 6 lub 12 miesięcy.

Poniżej znajdziesz informacje o możliwych poziomach i danych, jakie są w nich gromadzone.

1. Poziom podstawowy (pliki cookie niezbędne). Gromadzone są dane podstawowe wymagane do tego, by serwis działał. Gromadzone będą anonimowe dane takie jak(nazwa i wersja przeglądarki, z której korzystasz). Dane są pseudonimizowane.

2. Poziom zrównoważony (pliki cookie preferencje, analiza wejść)
Pliki cookie preferencyjne. Gromadzone są dane pozwalające nam na zapisywanie Twoich preferencji i tworzenie profilu o Tobie, by dostarczać Ci spersonalizowane treści. Decydując się na ten poziom dajesz zgodę na dostęp do danych takich, jak rodzaj urządzenia, model i rodzaj systemu operacyjnego (dane w postaci anonimowej), dane pseudonimizowane – preferencje witryny. Gromadzony jest też Twój adres IP i lokalizacja.

3. Pliki cookie optymalizacyjne. Gromadzone są dane pozwalające na monitorowanie Twoich zachowań, aby analizować i ulepszać usługi w mojej witrynie dla wszystkich osób ją odwiedzających. Decydując się na ten poziom wyrażasz zgodę na gromadzenie danych (w postaci anonimowej) takich jak adres poprzednio przeglądanej witryny, identyfikator aktywności w witrynie (dane pseudonimizowane), Twoja historia
przeglądania, wyszukiwania, zamówień w witrynie (dane pseudonimizowane).

4. Poziom spersonalizowany (pliki cookie marketingowe). Pliki cookie marketingowe. Gromadzone są dane pozwalające na udostępnianie danych partnerom reklamowym, którzy tworzą profile o Tobie w wielu witrynach internetowych. Decydując się na ten poziom wyrażasz zgodę na dostęp do danych anonimowych – jak adres linków polecających naszych partnerów, danych pseudonimizowane jak identyfikatory śledzenia i profilowania użytkowników oraz danych osobowe jak Twój wiek, płeć, informacje demograficzne.


Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób blokować pliki cookie znajdziesz pod adresem http://www.allaboutcookies.org

Proszę pamiętaj, że całkowite zablokowanie plików cookie spowoduje, że strona internetowa może działać nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.

Aktualizacja postanowień Polityki prywatności

W przypadku aktualizacji postanowień Polityki prywatności będę Cię o tym informowała.
Niniejsza Polityka prywatności w brzmieniu, jak powyżej, obowiązuje od dnia 28.04.202

Scroll to Top